Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

mishasta
12:31
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viadrunkwhipster drunkwhipster
mishasta
12:31
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viamywonderland mywonderland
mishasta
12:31
To jej ciało przemawia do niego językiem bez słów. Przekazuje mu tajne sygnały, które tylko on potrafi odczytać. Powietrze wibruje między nimi, zaciera zwykłe granice między ludźmi. Oboje przyglądają się sobie z niezwykłą uwagą, doznają pełni wzajemnego porozumienia. Trwa to zaledwie kilka sekund. Ale oboje wyczuwają dziwną siłę przyciągania, jaka zrodziła się między nimi. Najprościej mówiąc, to tęsknota za szczęściem. W jednoczesnym pochyleniu głów ku sobie każde z nich szuka swego szczęścia.
— Chris Greenhalgh
12:24
mishasta
12:21
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
mishasta
12:19
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
mishasta
12:19
mishasta
12:18
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
mishasta
12:18
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
mishasta
12:17
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasatyra satyra
mishasta
12:17
7093 b76b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 09 2015

23:13
5820 0445 500

poetic:

Your grandma keeps it real.

Reposted fromfrankensteins frankensteins viaathramp athramp
mishasta
20:26
1194 67ce 500
20:25
0251 be38

royalsofyoutube:

joshunf:

if a dancing pikachu doesn’t fit in with your blog you’re running the wrong kind of blog

GOD ALMIGHTY IT’S TRANSPARENT.

20:24
0210 1744
Reposted fromcyanidelacedcoffee cyanidelacedcoffee viapffft pffft

January 18 2015

mishasta
03:30
mishasta
03:29
8171 6c5f
Reposted frompiopau piopau vialost-in-space lost-in-space
mishasta
01:53
6483 0b49
Reposted fromdarthsadic darthsadic vialost-in-space lost-in-space
mishasta
01:04
Reposted fromkabliukai kabliukai vialost-in-space lost-in-space
00:47
8730 fa1b 500

kawaiimistake:

xelethaine:

mori-girl-life:

Saying Hello to the Dragon.

That is a fucking forest spirit and nobody will make me believe otherwise.

image

Full image here

Reposted fromvermillionlove vermillionlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl